ពុម្ពអក្សរខ្មែរយូនីកូបាភ្នំ ០១៦ ទ្រង់ខ្លា (Kh Baphnom 016 TrongKla.ttf)


          ពុម្ពអក្សរខ្មែរយូនីកូដបាភ្នំ ០១៦ ទ្រង់ខ្លា (Kh Baphnom 016 TrongKla.ttf) មួយនេះ មើលទៅគឺមិនសូវដូចច្បាប់ដើមនោះប៉ុន្មានទេ ក៏ព្រោះតែខ្ញុំបានកែសម្រួលនូវចំណុចមួយ ដូចជា សក់នៃតួព្យញ្ជនៈ ក គ ត ភ ឝ មកជារាងត្រង់ធម្មតាវិញ នឹងបានកែសម្រួលនូវពពួកស្រះ ិ ី ឹ ឺ មកជារាងត្រង់ធម្មតាវិញផងដែរ ហើយក៏បានពង្រីកមាឌនៃតួព្យញ្ជនៈ និងស្រៈទាំងអស់នោះ ឱ្យវាមានរាងធំធាត់ជាងច្បាប់ដើមបន្តិចដែរ។


          វា ដូចជាមានការពិបាកបន្តិចសម្រាប់ខ្ញុំ ក្នុងការរចនាពុម្ពអក្សរនេះ ពីព្រោះតួព្យញ្ជនៈ ដែលត្រូវយកមកធ្វើជាគម្រូនោះ មិនមានគ្រប់គ្រាន់ (លោកសេរី) គឺមានតែព្យញ្ជនៈ ក រ ល ស និងស្រៈ ា ី េ ប៉ុណ្ណឹងឯង ហើយត្រូវធ្វើបន្ថែមនូវព្យញ្ជនៈដ៏ច្រើនទៀត ដោយការច្នៃប្រឌិតខ្លួនេផ្ទាល់ ដូច្នេះ វាត្រូវមានភាពខុសប្លែកពីច្បាប់ខ្លះៗហើយណា៎...។
Click on Image for Download
"សត្រូវទុកដូចជាអមិត្ត ឯបណ្ឌិតទុកដូចជាញាតិ"

Comments